>

Formulare autorizari, avize, adeverinte

Servicii, Documente, Acte necesare

eliberarea certificatului de urbanism in regim de informare

eliberarea certificatului de urbanism pentru publicitate

eliberarea certificatului de urbanism in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire

obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare

obtinerea autorizatiei de construire - publicitate

obtinerea avizului CMUAT consultativ pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului - PUD/PUZ/PUG/PATZM/PATJ/PATR/PATN

emiterea avizului CMUAT pe documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ/PUG/PATZM/PATJ/PATR/PATN

emiterea avizului CMUAT in vederea obtinerii AC

supunerea spre aprobare a Consiliului Local a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ/PUG/PATZM/PATJ/PATR/PATN

eliberarea adeverintei de intravilan/extravilan

emiterea autorizatiei de luare in folosinta (persoane juridice)

emiterea autorizatiei de luare in folosinta (persoane fizice)

eliberarea adeverintei de atribuire teren in baza Ordinului Prefectului (persoane fizice)

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice)

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane juridice)

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice)

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane juridice)

eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

eliberarea certificatului de atestare a radierii constructiei (persoane fizice)

eliberarea certificatului de atestare a radierii constructiei (persoane fizice)

eliberarea formularului de regularizare a taxei la AC (persoane fizice)

eliberarea formularului de regularizare a taxei la AC (persoane juridice)

 

eliberarea certificatului de urbanism in regim de informare

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  - cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului
 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

 

eliberarea certificatului de urbanism pentru publicitate

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • foto locatie si/sau propunerea panoului – firma cu precizarea dimensiunilor
 • chitanta multiplicare plansa si/sau plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

 

eliberarea certificatului de urbanism in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  - cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)
 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale)
 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de arhitect (unde este cazul)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

 

obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare

Acestea sunt documentele necesare emiterii autorizatiei de construire conform art.7 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare. Verificarea continutului documentatiei se face in conformitate cu articolul 41 din Ordinul MTCT 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/91

 • formular cerere si anexa completate corespunzator
 • carte de identitate/CUI copie
 • certificatul de urbanism copie
 • dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare - copie legalizata
 • plan cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara
 • dovada inregistrarii la Ordinul Arhitectilor din Romania
 • dovada achitarii taxelor legale
 • fisele tehnice si avizele componente
 • avize specifice cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant
 • proiect pentru autorizarea executarii luctrarilor de construire/desfiintare

obtinerea autorizatiei de construire - publicitate

Acestea sunt documentele necesare emiterii autorizatiei de construire conform art.7 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare. Verificarea continutului documentatiei se face in conformitate cu articolul 41 din Ordinul MTCT 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/91

 • Formular cerere si anexa completate corespunzator
 • CUI / Carte de identitate copie
 • Certificatul de urbanism copie
 • Dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare - copie legalizata
 • Plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului  
 • Dovada depunerii declaratiei pentru stabilirea taxei de afisaj.
 • Dovada achitarii taxelor legale
 • Avize  cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant
 • Proiect pentru autorizarea executarii luctrarilor de construire/desfiintare - publicitate

 

obtinerea avizului CMUAT consultativ pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului - PUD/PUZ/PUG/PATZM/PATJ/PATR/PATN

Acestea sunt documentele necesare emiterii avizului CMUAT in conformitate cu art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu Hotarirea Consiliului Local nr. 326/31.05.2007. Verificarea continutului documentatiei se face in conformitate cu Ordinul MTCT 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/91

 • cerere tip prin care se solicita avizul prealabil
 • taxa consultare prealabila stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism
 • act de proprietate
 • plan cadastral incluzand vecinatatile cu mentionarea situatiei juridice a terenului studiat si a vecinatatilor vizat de OCPI - Bihor
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR care contine:
 • plan de incadrare in zona
 • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral
 • plan propunere interventie urbanistica incluzand si solutii de accesibilitate / circulatii
 • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de interventie urbanistica

inapoi

 

emiterea avizului CMUAT pe documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ/PUG/PATZM/PATJ/PATR/PATN

Acestea sunt documentele necesare emiterii avizului CMUAT in conformitate cu art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu cadrul continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort, cu Hotarirea Consiliului Local nr. 326/31.05.2007. Verificarea continutului documentatiei se face in conformitate Ordinul MTCT 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/91

 • cerere tip prin care se solicita aviz
 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT stabilita prin HCL
 • dovada achitarii taxei RUR
 • certificat de urbanism
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare
 • toate avizele/acordurile/aprobarile solicitate prin certificatul de urbanism in vederea aprobarii in Consiliul Local
 • aviz consultare prealabila CMUAT (daca este cazul)
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicata si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

inapoi

emiterea avizului CMUAT in vederea obtinerii AC

Acestea sunt documentele necesare emiterii autorizatiei de construire conform cu art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art.7 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare. Verificarea continutului documentatiei se face in conformitate cu articolul 46 din Ordinul MTCT 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/91

 • cerere tip prin care se solicita avizul CMUAT
 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism, copie
 • style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:
 • plan de incadrare in zona
 • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral
 • plan propunere
 • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de imagine arhitecturala
 • avize  cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant dupa caz

 

supunerea spre aprobare a Consiliului Local a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ/PUG/PATZM/PATJ/PATR/PATN

Acestea sunt documentele necesare emiterii autorizatiei de construire conform cu art. 37, art.56 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art.7 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare. Verificarea continutului documentatiei se face in conformitate Ordinul MTCT 1430/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/91

 • cerere tip prin care se solicita promovarea in Consiliul Local
 • certificat de urbanism, copie
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicata si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort, insotita de avize si acorduri potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Legea 350/2001

inapoi

eliberarea adeverintei de intravilan/extravilan

 • Formular cerere
 • Carte de identitate / CUI
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie
 • Plan topografic intocmit, semnat si stampilat  de topograf autorizat sau plan cadastral cu viza OCPI , sc. 1:2880 , 1:10.000 , 1:500 sau 1:1.000

 

emiterea autorizatiei de luare in folosinta (persoane juridice)

Acestea sunt documentele necesare, conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC
 • Proces verbal de receptie semnat de reprezentant PMO
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie                                                                                                                   
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC cu distantele pana la limitele de proprietate 
 • Memoriu de arhitectura de la PAC
 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC

inapoi

emiterea autorizatiei de luare in folosinta (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare, conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare

 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • Memoriu de arhitectura de la PAC, anexe la AC
 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC

 

eliberarea adeverintei de atribuire teren in baza Ordinului Prefectului (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii adeverintei de atribuire teren aferent casei/apartamentului , in baza art. 36 din Legea 18/1991 - republicata

 • Formular cerere
 • Carte de identitat
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie ,  in  cazul apartamentelor atat individuala cat  si colectiva , pag. A,B si C
 • Plan topografic  intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat . In cazul apartamentelor si  schita de defalcare pe apartamentere .
 • Actul de dobandire a imobilului – copie : contract de vanzare-cumparare , certificat de mostenitor , sentinta civila , etc
 • Decizia de atribuire a terenului , in cazul in care aceasta e mentionata la pag. “C “ din coala CF
 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice , din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza  , anterior anului 1991

NOTA: TOATE ACTELE SE DEPUN IN 2 EXEMPLARE

inapoi

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei realizate anterior aparitiei Legii 50/1991

 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de executare de lucrari – copie sau Autorizatia  de luare in folosinta - copie  sau certificat de mostenitor sau/si declaratia notariala din care rezulta data la care a fost edificata/extinsa  constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA  sau institutia abilitata la data edificarii constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat
 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice , din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza  , anterior anului 1991

 

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane juridice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei realizate anterior aparitiei Legii 50/1991

 • Formular cerere
 • Carte de identitate / CUI
 • Autorizatia de executare de lucrari – copie sau Autorizatia  de luare in folosinta - copie  sau  sau/si declaratia notariala din care rezulta data la care a fost edificata/extinsa  constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu
 • Acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei in cauza de la executantul acesteia pana la actualul proprietar
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA  sau institutia abilitata la data edificarii constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat
 • Extras de rol Directia Economica – Biroul Impuneri Persoane Juridice , din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza 

inapoi

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei ,  conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare

 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC
 • Autorizatie de luare in folosinta
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor , semnat de reprezentant PMO
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie
 • Contract de vanzare – cumparare , in cazul instrainarii imobilului
 • Declaratie notariala cu accept notare constructie , in situatia in care beneficiarul AC nu este proprietarul terenului
 • Plan topo/cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara
 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice pentru constructia noua

 

eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei (persoane juridice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei ,  conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Formular cerere
 • Carte de identitate /CUI
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC
 • Proces verbal de receptie semnat de reprezentant PMO
 • Autorizatie de luare in folosinta
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Extras de rol Directia Economica–Biroul  Impuneri Pers. Juridice pentru constructia noua

inapoi

eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

Acestea sunt documentele necesare emiterii certificatului de nomenclatura stradala si adresa conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Formular cerere
 • Carte de identitate / CUI
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie si /sau copie coala CF
 • Plan topografic intocmit , semnat si stampilat  de topograf autorizat sau plan cadastral cu viza OCPI  , cu exceptia imobilelor apartamente situate in blocurile de locuinte

 

eliberarea certificatului de atestare a radierii constructiei (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii certificatului de atestare a radierii constructiei desfiintate anterior aparitiei Legii 50/1991

 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de executare de lucrari – copie   sau certificat de mostenitor sau/si declaratia notariala din care rezulta data la care a fost desfiintata constructia
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA  sau institutia abilitata la data desfiintarii constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat.
 • Extras de rol Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice

inapoi

eliberarea certificatului de atestare a radierii constructiei (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii certificatului de atestare a radierii constructiei ,  conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de desfiintare – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie
 • Plan topo/cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara
 • Plan de situatie cu viza PMO , anexa la AD

 

eliberarea formularului de regularizare a taxei la AC (persoane fizice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii autorizatiei de construire conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Formular cerere
 • Carte de identitate
 • Autorizatia de construire – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie
 • Plan topo/cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara , cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC , cu distantele pana la limitele de proprietate , in cazul constructiilor nenotate in CF
 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie  , precum si stadiul fizic al constructiei
 • Memoriu de arhitectura de la PAC, anexe la AC
 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC

inapoi

eliberarea formularului de regularizare a taxei la AC (persoane juridice)

Acestea sunt documentele necesare emiterii autorizatiei de construire conform art.37 din legea 50/91 privind autorizarea lucrarilor de construire-republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Formular cerere
 • Carte de identitate / CUI
 • Autorizatia de construire – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copiesau dovada detinerii terenului
 • Plan topo/cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara , cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC , cu distantele pana la limitele de proprietate , in cazul constructiilor nenotate in CF
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor , semnat de reprezentant PMO
 • Declaratie tip cu valoarea finala a lucrarilor , conform evidentelor financiar - contabile 
 • Balanta analitica de verificare din luna in care s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • Memoriu de arhitectura de la PAC
 • Piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC